خدمات نگارخانه

بگزار کننده نمایشگاه های فردی و گروهی 

برگزاری نمایشگاه های فراخوانده شده

برگزاری نشست ها و کارگاه های یک یا چند روزه 

برگزاری نمایشگاه های هنرهای معاصر ( ویدیو آرت _انستلیشن و....)

فروش آثار هنری 

معرفی هنرمندان 

مشاوره و ارائه خدمات از نمایش تا فروش آثار هنری